Real Analysis: Let f(x)=x^3+2x on [1,4]. Let epsilon = 0.05....

Printable View